Wyniki finansowe Grupy Renault za pierwsze półrocze 2019

0 260

Marża operacyjna Grupy utrzymuje się na poziomie 5,9%

Grupa utrzymuje wyznaczony na ten rok cel ok. 6% marży operacyjnej i dodatniego free cash-flow operacyjnego w sektorze samochodowym.

Ze względu na spadek popytu Grupa przewiduje, że przychody w 2019 będą zbliżone do poziomu z roku ubiegłego (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany i zakresu konsolidacji[1]).

Grupa Renault ograniczyła spadek sprzedaży do 6,7% w pierwszym półroczu 2019 (1,94 miliona sprzedanych samochodów), podczas gdy światowy rynek zniżkował o 7,1%[2].

W pierwszym półroczu 2019 obroty Grupy osiągnęły 28,050 miliarda euro (-6,4%). Bez uwzględnienia różnic kursowych i zmian zakresu konsolidacji1 spadek wyniósł 5,0%.

Marża operacyjna Grupy wyniosła 5,9%, tj. 1,654 miliarda euro, w porównaniu do 1,914 miliarda euro w pierwszym półroczu 2018.

Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 1,521 miliarda euro, w porównaniu do 1,734 miliarda euro poprzednio.

Wynik netto wyniósł 1,048 miliarda euro, w porównaniu do 2,040 miliarda euro w pierwszym półroczu 2018. Spadek jest głównie efektem niższych o 826 milionów euro wyników Nissana.

Free cash-flow operacyjny sektora samochodowego na dzień 30 czerwca 2019 roku był ujemny (-716 milionów euro), głównie ze względu na wzrost inwestycji.

Pomimo znacznie trudniejszej sytuacji na rynku niż przewidywano Grupa Renault utrzymała przyjęty kierunek rozwoju i osiągnęła w pierwszym półroczu wyniki zgodne z założeniami. Pojawienie się wielu nowych modeli, większa konkurencyjność i wyjątkowo zmotywowany zespół pracowników pozwala Grupie na utrzymanie wyznaczonych na ten rok celów rentowności – oświadczył Thierry Bolloré, dyrektor generalny Renault.

Obroty Grupy Renault wyniosły 28,050 miliarda euro, czyli o 6,4% mniej niż w porównaniu do pierwszego półrocza 2018. Przy uwzględnieniu stałego, referencyjnego kursu wymiany i zakresu konsolidacji obroty Grupy spadły o 5,0%.

Obroty sektora samochodowego bez AwtoWAZ wyniosły 24,791 miliarda euro (spadek o 7,7% w porównaniu do pierwszego półrocza 2018). Jest on spowodowany głównie spadkiem sprzedaży o 4,6 punktu, zwłaszcza w Turcji, we Francji i Argentynie, oraz wyprzedażą zapasów samochodów przez autoryzowanych dealerów Grupy. Sprzedaż dla partnerów spadła o 3,1 punktu z powodu zmniejszenia produkcji Nissana Rogue, zamknięcia rynku irańskiego w sierpniu 2018 roku i spadku popytu na silniki wysokoprężne na rynku europejskim. Straty kursowe w wysokości 1,2 punktu są związane głównie z silną dewaluacją argentyńskiego peso i tureckiej liry. Dodatni efekt cenowy w wysokości 1,0 punktu wynika z kompensacji dewaluacji obu walut i wzrostu cen w Europie.

Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą 1,654 miliarda euro, co stanowi 5,9% przychodów.

Marża operacyjna sektora samochodowego bez AwtoWAZ spadła o 234 miliony euro do poziomu 981 milionów euro (co stanowi 4,0% przychodów w porównaniu do 4,5% w pierwszym półroczu 2018).

Spadek sprzedaży przełożył się na zmniejszenie marży o 471 milionów euro. Surowce przyczyniły się do spadku o 213 milionów euro. Efekt Monozukuri przyczynił się do wzrostu marży o 385 milionów euro. Na efekt ten złożyły się optymalizacja zakupów, większa stopa kapitalizacji działalności badawczo-rozwojowej i wzrost amortyzacji. Zyski kursowe w wysokości 92 milionów euro to skutek spadku wartości liry tureckiej, co miało wpływ na koszty produkcji w Turcji.

Ujemny efekt miksu, ceny i wzbogacenia wyposażenia samochodów wyniósł 95 milionów euro ze względu na zbliżające się zakończenie sprzedaży Clio IV, bogatsze wyposażenie samochodów wynikające ze zmiany przepisów oraz spadek sprzedaży silników wysokoprężnych w Europie.

Marża operacyjna AwtoWAZ zamknęła się kwotą 82 milionów euro w porównaniu do 105 milionów euro w pierwszym półroczu 2018. Pomimo spadku na rosyjskim rynku AwtoWAZ wykorzystał sukces modeli wprowadzonych w 2018 roku, ale w pierwszym półroczu 2019 nie odnotował zysków nadzwyczajnych tak jak w 2018 roku.

Udział sektora finansowania sprzedaży w marży operacyjnej Grupy osiągnął poziom 591 milionów euro, podczas gdy w pierwszym półroczu 2018 było to 594 miliony euro. Spadek o 0,6% uwzględnia straty kursowe w wysokości 14 milionów euro oraz spadek wartości usług związanych z mobilnością w wysokości 21 milionów euro. Należy podkreślić rosnący udział marży na usługach. Wynosi ona obecnie 319 milionów euro i stanowi niemal jedną trzecią przychodów z działalności bankowej netto. Koszt ryzyka ustabilizował się na poziomie 0,40% średniej wartości portfela, w porównaniu do 0,37% w pierwszym półroczu 2018. Potwierdza tym samym efektywność realizowanej polityki akceptacji wniosków i windykacji.

Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej wykazują wartość ujemną 133 milionów euro (-180 milionów euro w pierwszym półroczu 2018), głównie ze względu na rezerwy z tytułu programu wcześniejszych emerytur we Francji o wartości 80 milionów euro.

Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 1,521 miliarda euro, w porównaniu do 1,734 miliarda euro w pierwszym półroczu 2018 (-12,3%).

Wynik finansowy zamknął się stratą 184 milionów euro w porównaniu do straty w wysokości 121 milionów euro w pierwszym półroczu 2018 roku. Słabszy wynik finansowy jest spowodowany głównie wzrostem stóp procentowych w Argentynie.

Udział spółek stowarzyszonych w wyniku zamknął się stratą 35 milionów euro, wobec +814 milionów euro w pierwszym półroczu 2018. Spadek jest głównie efektem niższego o 826 milionów euro udziału Nissana w wynikach Grupy.

Podatki bieżące i odroczone stanowią koszt w wysokości 254 milionów euro (387 milionów euro w pierwszym półroczu 2018).

Wynik netto wyniósł 1,048 miliarda euro, a wynik netto przypadający jednostce dominującej (Grupie Renault) – 970 milionów euro (3,57 euro/akcję w porównaniu do 7,24 euro/akcję w pierwszym półroczu 2018).

Free cash-flow operacyjny sektora samochodowego był ujemny (-716 milionów euro). Jest to głównie efekt wzrostu inwestycji o 742 miliony euro do 2,910 miliarda euro i wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy o 131 milionów euro.

Łączny zapas samochodów na dzień 30 czerwca 2019 r. (łącznie z zapasami w sieci niezależnych dystrybutorów) jest mniejszy o 4,5% i odpowiada 65 dniom sprzedaży w porównaniu do 61 dni na koniec czerwca 2018.

PERSPEKTYWY 2019

W 2019 roku na światowym rynku powinien nastąpić wzrost na poziomie 3% w stosunku do roku 2018. Poprzednie przewidywania zakładały spadek o 1,6%.

Rynek europejski utrzyma się na stabilnym poziomie, o ile nie nastąpi „twardy Brexit”.

Na rynku rosyjskim spodziewany jest spadek o 2-3%. Poprzednie przewidywania zakładały wzrost o 3%. Rynek brazylijski powinien osiągnąć wzrost o 8% (w porównaniu do 10% zgodnie z poprzednimi przewidywaniami).

W tej sytuacji Grupa Renault zmodyfikowała plany dotyczące tegorocznych obrotów. Przychody za rok 2019 powinny być zbliżone do ubiegłorocznych (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany i zakresu konsolidacji[3]). Poprzednie przewidywania zakładały wzrost.

Pozostałe cele pozostają niezmienione:
– uzyskanie ok. 6% marży operacyjnej,
­- wygenerowanie dodatniego free cash-flow operacyjnego w sektorze samochodowym.

 

SKONSOLIDOWANE WYNIKI GRUPY RENAULT
     w milionach euro I półrocze 2018

 

 I półrocze 2019Różnica

 

Przychody Grupy29.95728.050-1.907
Marża operacyjna

W % przychodów

1.914

6,4%

1.654

5,9%

-260

-0,5 p.

Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej-180-133+47
Wynik na działalności operacyjnej1.7341.521-213
Wynik finansowy -121-184-63
    
Udział w wyniku netto spółek objętych konsolidacją 814-35-849
W tym: NISSAN805-21-826
    
Podatki bieżące i odroczone -387-254+133
Wynik netto 2.0401.048-992
Wynik netto przypadający jednostce dominującej (Grupie Renault)1.952970-982
Free cash flow operacyjny sektora samochodowego+418-716-1.134

 

 

Informacje dodatkowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień 30 czerwca 2019 zostało przyjęte przez Radę Administrującą w dniu 25 lipca 2019.

Biegli rewidenci Grupy ukończyli badanie sprawozdań finansowych i obecnie przygotowują raport z badania półrocznych sprawozdań Grupy Renault.

Sprawozdanie z działalności Grupy wraz z pełną analizą wyników finansowych za pierwsze półrocze 2019 jest dostępne na stronie www.group.renault.com w rubryce „Finance”.

 

Grupa Renault

Międzynarodowy koncern Renault, produkujący samochody od 1898 roku, sprzedał w 2018 roku blisko 3,9 mln pojazdów w 134 krajach. Grupa zatrudnia obecnie ponad 180 tys. pracowników i posiada 36 zakładów i 12 700 punktów sprzedaży na całym świecie.

Chcąc stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i kontynuować strategię rentownego wzrostu, Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i wzajemnie dopełniających się pięciu markach (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine i Łada), produkcji samochodów elektrycznych i aliansie z Nissanem oraz Mitsubishi. Jest również silnie zaangażowana w Formułę 1 wraz ze stajnią, która bierze udział w mistrzostwach od 2016 roku. Sport motoryzacyjny jest dla Renault czynnikiem przyspieszającym wprowadzanie innowacji, a także budującym wizerunek i popularność marki.

 

 

źródło: Renault Polska

[1] W celu analizy zmian skonsolidowanych obrotów z uwzględnieniem stałego referencyjnego kursu wymiany i zakresu konsolidacji Grupa Renault dokonuje odpowiednich korekt danych za dany okres obrachunkowy poprzez zastosowanie średniego rocznego kursu walut z poprzedniego okresu obrachunkowego oraz z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych.

[2] Zmiana sprzedaży na światowym rynku z uwzględnieniem wszystkich marek obejmuje sprzedaż*samochodów osobowych i dostawczych** w najważniejszych krajach łącznie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Dane, dostarczane przez urzędy państwowe lub statystyczne, są konsolidowane przez Grupę Renault w celu uzyskania danych na temat światowej sprzedaży samochodów.

* Sprzedaż – samochody zarejestrowane, wydane lub zafakturowane w zależności od rodzaju danych dostępnych dla poszczególnych krajów objętych konsolidacją.
** Samochody dostawcze poniżej 5,1 t.

[3] W celu analizy zmian skonsolidowanych obrotów z uwzględnieniem stałego referencyjnego kursu wymiany i zakresu konsolidacji Grupa Renault dokonuje odpowiednich korekt danych za dany okres obrachunkowy poprzez zastosowanie średniego rocznego kursu walut z poprzedniego okresu obrachunkowego oraz z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych.

 

Galeria

Jeśli na powyższej liście nie ma Twojego wydarzenia zajrzyj tutaj

polecamy

Może ci się spodobać również
avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o