Grupa Renault zobowiązuje się do zwalczania nierówności i przystępuje do koalicji biznesu G7 Business For Inclusive Growth pod patronatem OECD

0 190

Firmy łączą siły i inwestują razem ponad miliard USD w ponad 50 obecnych i przyszłych inicjatyw, z których już skorzystało 100 mln osób.

Inauguracja koalicji biznesu G7 BUSINESS FOR INCLUSIVE GROWTH (Koalicja biznesu na rzecz wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu – B4IG) odbyła się na szczycie przywódców G7 w Biarritz we Francji.

Patronem inicjatywy jest prezydent Francji Emmanuel Macron. Inicjatywie przewodzi Danone, a koordynatorem jest OECD.

Zaproszenie do przyłączenia się do pierwszej tego typu koalicji B4IG oraz wezwanie do działania skierowano także do innych firm.

Grupa Renault jest świadoma niezwykle wysokiego poziomu nierówności i w ramach koalicji 34 czołowych koncernów międzynarodowych zobowiązała się do intensyfikacji działań biznesowych na rzecz promocji praw człowieka w łańcuchu wartości, budowania miejsc pracy i szerszego włączenia społecznego w wewnętrznych i zewnętrznych ekosystemach biznesowych. Koalicja wesprze działania rządów państw grupy G7 na rzecz równych szans, rozwiązywania problemów nierówności regionalnych i zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć.

Członkowie B4IG mają globalny zasięg, reprezentują wiele sektorów, zatrudniają ponad 3,5 miliona ludzi na całym świecie i osiągają łącznie roczne przychody ponad biliona USD. Dzięki kompleksowemu podejściu do walki z nierównościami na całym świecie oraz współpracy z wieloma interesariuszami skoncentrowanymi na tworzeniu synergii firm, rządów i organizacji charytatywnych, koalicja B4IG jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą środowiska biznesu. Strategia działań koalicji opiera się na trzech filarach:

– zobowiązanie biznesu do walki z nierównościami i promocja praw człowieka oraz różnorodności i włączenia społecznego w łańcuchu wartości.

– inkubator służący projektowaniu lub rozwijaniu nowych modeli biznesowych na rzecz włączenia społecznego, który będzie pilotował innowacje społeczne i współpracę sektorów prywatnego i publicznego na poziomie mikroekonomicznym.

– forum finansowania rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, którego celem jest promowanie innowacyjnych mechanizmów finansowania pomiędzy biznesem, rządami i organizacjami charytatywnymi.

Koordynacją działań koalicji G7 B4IG zajmie się OECD, której analizy wskazują, że nierówności ograniczają wzrost i mobilność społeczną. W realizacji trzyletniego programu koalicja będzie korzystać z eksperckiej oceny gospodarczej i społecznej prowadzonej przez OECD. Postępy i doświadczenia będą przedstawiane na corocznym posiedzeniu zarządu z udziałem dyrektorów generalnych oraz najważniejszych osobistości sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Wyniki B4IG zostaną udostępnione grupom Business 7 i Labour 7, aby ułatwić im przygotowanie i udział w działaniach G7 na rzecz polityki wzrostu makroekonomicznego sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Inicjatywa B4IG została przedstawiona prezydentowi Emmanuelowi Macronowi w Pałacu Elizejskim w piątek 23 sierpnia, przed szczytem przywódców G7 w Biarritz.

Grupa Renault wprowadziła do inkubatora B4IG program „Mobilize”. Mobilność ma kluczowe znaczenie w integracji społeczno-zawodowej, zwłaszcza w przypadku społeczności pozamiejskich. Jednak czynnikami, które ją osłabiają, są koszty zakupu i utrzymania samochodu. Dążąc do rozwiązania części z tych problemów we Francji, Grupa Renault wraz z Caisse d’Epargne, Entreprise et Pauvrete i Pole Emploi stworzyła program LOA Mobilize. Program zapewnia osobom o niskich dochodach mikrofinansowanie wynajmu i zakupu nowego samochodu. Inicjatywa wykorzystuje model ekonomiczny, w którym wynajem nowego samochodu jest tańszy niż zakup używanego, który często jest jedyną dostępną finansowo opcją dla osób o niskich dochodach. Jednak w dłuższej perspektywie zakup samochodu używanego jest droższy ze względu na wyższe koszty utrzymania. Poza skutkiem ekonomicznym program ma inne, wymierne cele: zmniejszenie liczby bezrobotnych, ograniczenie stresu i niepewności oraz zmniejszenie emisji CO2. Obecnie za pośrednictwem programu LOA Mobilize finansowanych jest 1000 samochodów. Liczbę tę będzie można w przyszłości zwiększyć za sprawą inkubatora B4IG, który zapewni wsparcie operacyjne i finansowe.

Thierry Bolloré, dyrektor generalny Grupy Renault, powiedział: Grupa Renault od wielu lat działa na rzecz włączenia społecznego oraz zrównoważonego podejścia do mobilności, realizując program „Mobilize”. Dziś dołączamy do innych firm w ramach platformy B4IG, aby realnie zmniejszać nierówności i promować różnorodność na poziomie międzynarodowym. Ta publiczno-prywatna inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu.

Emmanuel Faber, prezes i dyrektor generalny Danone, stwierdził: W większości krajów grupy G7 klasa średnia kurczy się, choć jest fundamentem gospodarki rynkowej na świecie. Wiemy też, że z gospodarczego punktu widzenia osiągnięcie pewnego progu nierówności jest szkodliwe. Smartfony, których używa pokolenie Z, sprawiają, że nierówności stają się bardziej widoczne niż dotąd i zmieniają konsensus społeczny. W rezultacie bez szerszego włączenia społecznego gospodarka rynkowa nie przetrwa. To nie jest kwestia ideologii, lecz twarde realia, które zmuszają nas do wspólnego działania na rzecz włączenia społecznego ze strony rządów i firm prywatnych. Naszym celem w ramach B4IG jest konstruktywny dialog na rzecz włączenia społecznego, pilotowanie i skalowanie innowacyjnych modeli biznesowych, które wspierają włączenie społeczne, a dzięki temu mają wpływ na kształtowanie polityki makroekonomicznej.

Gabriela Ramos, szef sztabu OECD i Szerpa G7, powiedziała: Rosnące nierówności należą do największych wyzwań społecznych na świecie. Utrwalają biedę, podważają spójność społeczną i zaufanie. Zrównoważony wzrost gospodarczy to taki wzrost, który sprzyja włączeniu społecznemu. Oznacza zapewnienie wszystkim możliwości realizacji własnego potencjału, aby nie tylko przyczyniali się do rozwoju własnego kraju, lecz również by z niego korzystali, bez względu na środowisko społeczne i pochodzenie. OECD z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Francji, której celem jest zaangażowanie najważniejszych światowych firm do współpracy z rządami i OECD w walce z nierównościami. Z naszej strony nadal będziemy odgrywać wiodącą rolę w analizie politycznej, badaniach i wiedzy specjalistycznej.

 

DODATEK – filary inicjatywy G7 Biznes na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

1) Zobowiązanie do szerszego rozpowszechnienia korzyści wynikających ze wzrostu gospodarczego

Zobowiązanie Biznes Przeciwko Nierównościom nakłada na Grupę Renault obowiązek wspierania praw człowieka w łańcuchu produkcyjnym, przeciwstawianie się zatrudnianiu dzieci i pracy przymusowej oraz poszanowanie wolności zrzeszania się. Sygnatariusze podejmują się budowania sprawiedliwego środowiska pracy, wspierającego włączenie społeczne, w tym zapewnienia godziwego wynagrodzenia, promowania równości płci i pomagania pracownikom w przygotowaniu do pracy w przyszłości poprzez szkolenia i programy podnoszenia kwalifikacji. Firmy zobowiązują się również do eliminowania nierówności szans spowodowanych m.in. niekorzystnymi warunkami regionalnymi, wspierania programów rozwoju społeczności, szerszego korzystania ze źródeł zaopatrzenia, które sprzyjają włączeniu społecznemu oraz zwiększania dostępu i przystępności podstawowych usług.

W ramach koalicji B4IG Grupa Renault zobowiązuje się w szczególności do wdrożenia trzyletniego programu wspierania założeń Zobowiązania Biznesu. Podstawą programu jest przekonanie, że tego typu zaangażowanie to nie tylko przykład odpowiedniej postawy korporacyjnej, lecz również przyszłość efektywnej działalności biznesowej. Model rozwoju sprzyjający włączeniu społecznemu zapewnia biznesowi korzyści za sprawą lepiej wykształconych i bardziej zaangażowanych pracowników, rosnącej klasy średniej, która ma większą siłę nabywczą, bardziej stabilnego środowiska pracy, jak również wysokiego poziomu zaufania pracowników, klientów i interesariuszy.

2) Inkubator „Biznes na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (B4IG): platforma umożliwiająca firmom inkubowanie, udostępnianie, skalowanie i powielanie nowych metod biznesowych.

Inkubator B4IG będzie laboratorium służącym testowaniu, skalowaniu i powielaniu projektów innowacji społecznych. Celem jest zadbanie, aby działania mikroekonomiczne mogły kształtować politykę makroekonomiczną w grupie G7 i poza nią.

Członkowie B4IG wnieśli już ponad 50 projektów, angażując ponad miliard USD w ramach finansowania prywatnego i zapewniając korzyści 100 milionom ludzi. Za pośrednictwem B4IG będą mogli wykorzystać te projekty w celu zwiększenia ich społecznego oddziaływania na świecie.

Za pośrednictwem inkubatora B4IG niektóre projekty zostaną przyspieszone lub poddane skalowaniu i powieleniu dzięki współpracy członków koalicji, organizacji charytatywnych i sektora publicznego. Ponadto firmy podzielą się wnioskami z trwających projektów, które mogą posłużyć jako modele biznesowe sprzyjające włączeniu społecznemu i które będzie można naśladować lub powielać. Przyjęte projekty obejmują m.in. programy walki z bezdomnością, pomoc bezrobotnym w powrocie na rynek pracy oraz poprawę dostępu do usług podstawowych, takich jak usługi finansowe, ubezpieczeniowe i transportowe w uboższych oraz peryferyjnych regionach krajów grupy G7.

3) Forum finansowania rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w celu zwiększenia synergii strumieni finansowania

Członkowie B4IG utworzą także forum finansowania rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, którego celem jest pobudzanie innowacyjnego, hybrydowego finansowania, mającego oddziaływanie społeczne oraz ocena sposobów zwiększania synergii prywatnych, publicznych i charytatywnych strumieni finansowania. Forum przyjrzy się również za pośrednictwem inkubatora B4IG sposobom wykorzystania obiecujących mechanizmów finansowania, w tym finansowania opartego na wynikach.

 

Grupa Renault

Międzynarodowy koncern Renault, produkujący samochody od 1898 roku, sprzedał w 2018 roku blisko 3,9 mln pojazdów w 134 krajach. Grupa zatrudnia obecnie ponad 180 tys. pracowników i posiada 36 zakładów i 12.700 punktów sprzedaży na całym świecie.

Chcąc stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i kontynuować strategię rentownego wzrostu, Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i wzajemnie dopełniających się pięciu markach (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine i Łada), produkcji samochodów elektrycznych i aliansie z Nissanem oraz Mitsubishi. Jest również silnie zaangażowana w Formułę 1 wraz ze stajnią, która bierze udział w mistrzostwach od 2016 roku. Sport motoryzacyjny jest dla Renault czynnikiem przyspieszającym wprowadzanie innowacji, a także budującym wizerunek i popularność marki.

B4IG

Inicjatywa biznesu na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (B4IG) to globalna koalicja pod patronatem OECD. Celem inicjatywy jest połączenie i wzmocnienie wysiłków prywatnych firm w wyrównywaniu szans oraz zmniejszaniu nierówności płciowych i terytorialnych, jak również zwiększanie synergii poprzez działania rządów. Obecni członkowie koalicji to: Accenture, Agropur, AXA, BASF, BNP Paribas, Groupe BPCE, CareCentrix, Cogeco, Crédit Agricole, Danone, Edelman, Engie, GINgroup, Goldman Sachs, Henkel, Ingka Group I IKEA Retail, JPMorgan Chase, JAB, Keurig Dr Pepper, Johnson & Johnson, Kering, Legal & General, L’Oréal, Mars Incorporated, Grupa Renault, Ricoh, Schneider Electric, Sodexo, Suez, TIAA, Unilever, Veolia, Virgin oraz Ylva.

OECD

OECD jest organizacją międzynarodową, która działa na rzecz budowania polityki służącej poprawie jakości życia. Wraz z rządami i społeczeństwem obywatelskim określa standardy i poszukuje rozwiązań dla różnych wyzwań społecznych, gospodarczych i ekologicznych. Strona internetowa OECD zawiera dodatkowe informacje na temat inicjatywy B4IG i działań koalicji w kwestii nierówności i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dodatkowe pytania dotyczące działalności OECD na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz G7 należy kierować do: [email protected], [email protected] lub do biura prasowego OECD.

 

 

źródło: Renault Polska

Galeria

Jeśli na powyższej liście nie ma Twojego wydarzenia zajrzyj tutaj

polecamy

Może ci się spodobać również
avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o